Oldal kiválasztása

Adatvédelmi tájékoztató

A beeyourself.hu Adatkezelési Tájékoztatója

BEVEZETÉS

Vellner Andrea Egyéni Vállalkozó (1108. Dombtető utca 10. 8/35, nyilvántartási száma: 55217330, a továbbiakban: Bee Yourself, vagy adatkezelő), mint adatkezelő, a www.beeyourself.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése, a Bee Yourself napi működése folyamán a jelen tájékoztató („Tájékoztató”) szerint kezeli az Ön személyes adatait.

A Bee Yourself-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Bee Yourself bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

Általános Rendelkezések

A Bee Yourself, mint adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Vellner Andrea Egyéni Vállalkozó
Székhelye: 1108.Budapest, Dombtető utca 10. 8/35.
Nyilvántartási száma: 55217330
Adatvédelmi kérdéseivel keressen a következő e-mail címen: info@beeyourself.hu

A tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A jelen tájékoztató a Honlap látogatói, a Bee Yourself vásárlói, valamint szerződéses partnerei (a továbbiakban: felhasználó vagy érintett) személyes adatait érintő, jelentősebb adatkezeléseit tartalmazza.

Fogalmak

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, GDPR) értelmében:
személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, Helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Alapelvek

 A Bee Yourself, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak
 • a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve

Kapcsolódó jogszabályok

 • GDPR;
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy– és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvmtv.)
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.).

A Bee Yourself adatkezelései

A beeyourself.hu honlapon folytatott tevékenységek vonatkozásában végzett adatkezelés

 A www.beeyourself.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a Honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, valamint az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg a honlapon meglátogatott aloldalak címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés időtartama: a Honlap megtekintésétől számított 30 nap-1,5év.
Adatfeldolgozó: az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a a DataMe Kft.(1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

A portál webanalitikai elemzésének készítéséhez, statisztikai elemzéséhez és igényorientált tervezéséhez a Bee Yourself külső szolgáltatókat használ.

Látogatottsági statisztika

Jelen weboldal a Google Inc. Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” (cookies), az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé. A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és ott tárolják. A Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal Ön által történő használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben Ön valószínűleg nem használhatja teljes mértékben a weboldal összes funkcióját.

Jelen weboldal használatával Ön elfogadja a Google által Önről gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.

A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

Sütik használata

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.

Név, e-mail cím, vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

Az oldalon elhelyezett barion sütik:

Célja a ’Barion Smart Gateway’ segítségével történő online fizetés esetén a csalás felderítése a böngésző digitális ujjlenyomatának és az online szokásoknak megfelelően. Ez a cookie olyan adatokat szolgáltat, amelyeket felhasználhatunk a webhely felhasználóinak azonosítására egy vagy több munkameneten keresztül vagy egyes esetekben ezenkívül összegyűjti a digitális ujjlenyomatokat a böngésző beállításaiból, az első, az aktuális és az utolsó látogatás időbélyegeit is a webhelyen, valamint azt, hogy a harmadik féltől származó sütik engedélyezve vannak-e vagy sem.

A marketing sütik tárolásához beleegyezése szükséges. Hozzájárulás hiányában nem tároljuk őket az Ön böngészőjében. Az Ön beleegyezése lehetővé teszi az ilyen sütik tárolását is. A hozzájárulását bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja a weboldalon.

A Barion Payment Ltd sütik segítségével gyűjt adatokat az Ön látogatásáról; információkat arról, hogy mire kattintott, milyen termék / szolgáltatás érdekli vagy vásárol, vagy ha megszakította a megrendelés leadását. Ezenkívül adatokat gyűjt a látogatók viselkedésére vonatkozó modellek létrehozásához és felhasználói profilok létrehozásához, hogy személyre szabott tartalmat és digitális hirdetéseket jelenítsen meg a felhasználók számára. A cél az, hogy a látogatók számára szóló hirdetések csak azok számára jelennek meg, akiket valóban érdekel az adott cikk. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy elkerüljük az irreleváns hirdetések és ajánlások megjelenítését az Ön számára, de azokat, amelyek relevánsak az Ön számára elérhessenek Önhöz. A Barion Marketing Cloud és a Barion Pixel adatfeldolgozó partnere a DataMe Kft.(1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.)

A barion adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Bee Yourself webshop regisztráció

A Bee Yourself honlapján lehetőség nyílik online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges.

A regisztrációval a vásárló személyes Bee Yourself fiókot hoz létre, amely az alábbi előnyökkel jár számára:

 • egyszerűbben adhatja le megrendelését, mivel nem kell minden vásárlás során valamennyi személyes adatát újra megadnia;
 • személyesen kezelheti személyes adatait, így név- és lakcímadatait, e-mail címét és jelszavát;
 • megtekintheti megrendeléseit és azok állapotát;
 • kezelheti a Hírlevél beállításokat;
 • a kedvenceim funkció révén bevásárlólistát állíthat össze és extra, törzsvásárlói kedvezményeket kaphat

Amennyiben a felhasználó a regisztrációs profillal belépve vásárol, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

Az adatkezelés célja: Bee Yourself  ügyfélfiók létrehozása a Bee Yourself online shopban történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása érdekében, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése és értékelése, személyre szabott ajánlatokhoz való hozzáférés biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az Eker. tv. 13/A. §-a.

A kezelt adatok köre: a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok (megszólítás, név, születési dátum, e-mail cím, jelszó), ügyfélszám, a Bee Yourself Ügyfélfiókban tárolt személyes adatok, az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadására szolgáló nyilatkozat, a regisztráció megerősítését szolgáló hivatkozásra (linkre) kattintás dátuma és időpontja.

Az adatkezelés időtartama:

 • az utolsó bejelentkezéstől számított két év,
 • a meg nem erősített regisztrációs kérelmek esetében a regisztrációtól számított 3 hét;

A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni az info@beeyourself.hu email címen.

Az adatkezelés célja:  a Beeyourself webáruházban történő vásárlás, a fizetés lebonyolítása, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, a Bee Yourself Ügyfélfiókkal rendelkező vásárló számára – Bee Yourself Ügyfélfiókján keresztül – hozzáférés biztosítása megrendelésének adataihoz, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése és értékelése, személyre szabott ajánlatok eljuttatása a Bee Yourself Ügyfélfiókkal rendelkező vásárló részére.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, az Eker. tv. 13/A. §-a, és a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: ügyfélszám (regisztrált vásárló esetén), megszólítás, vezeték- és keresztnév, születési dátum, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, a vásárlás adatai (rendelési szám, dátum, fizetési mód, számla összege, szállítási és számlázási cím,  vásárolt termék, a vásárlás értéke), bankkártyás fizetéshez szükséges adatok, termék visszaküldés esetén esetlegesen a visszautaláshoz a számlatulajdonos neve és bankszámlaszáma.

A Bee Yourself Ügyfélfiókkal rendelkező vásárló megrendelésének adatai, valamint a vásárlásról kiállított számla a vásárló Bee Yourself Ügyfélfiókjában tárolásra kerül.

Az adatkezelés időtartama: az adatok a megrendelés teljesítését követő 5. év végén törlésre kerülnek, a számlán feltüntetett személyes adatok a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8. év végén kerülnek törlésre.

A felhasználó tekintettel a számviteli megőrzési kötelezettségre, korlátozottan jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni a szolgáltató feltüntetett elérhetőségein.

A termékek kiszállítása és kézbesítése, a szerződés teljesítése céljából továbbításra kerül a címzett neve, címe, telefonszáma, email címe, csomag tömege, áru értéke, utánvét értéke, egyedi csomagazonosító szám a választott futárszolgálat számára.

Marketing tevékenységek

Online nyereményjátékok

A Bee Yourself online a www.facebook.com/beeyourselfekszer , a www.instagram.com/beeyourself_ekszer oldalon vagy az e célra külön létrehozott kampányoldalon bonyolíthat le nyereményjátékot.
A facebook.com vagy instagram.com oldalon megvalósított felhasználói szintű adatkezelések tekintetében a facebook.com vagy instagram.com címen elérhető szolgáltató az adatkezelő.
Az adatkezelés célja: az adatkezelő által a  www.facebook.com/beeyourselfekszer vagy a www.instagram.com/beeyourself_ekszer  címen elérhető oldalon szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, a nyertesek részére a nyeremény átadása, nyertesek nevének nyilvánosságra hozatala, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében az érintett önkéntes hozzájárulása és az Eker. tv. 13/A. §-a, nyertesek esetén átvételi elismervény/sorsolási jegyzőkönyv esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud részt venni a nyereményjátékban.
A kezelt adatok köre: közösségi médiaazonosító, név, facebook vagy instagram profillal való játékban részvétel esetén profilkép és más, a felhasználó által önkéntesen megadott adatok, e-mail cím, születési év (nyeremény átadásának a lebonyolítása céljából és időtartamáig), képfeltöltő nyereményjáték esetében fénykép (promóció-honlapos közzététel), illetve a nyertesek tekintetében adott esetben postai cím.
Az adatkezelés időtartama: 

 • a nem nyertes játékosok adatai a sorsolást követő 30. nap végével törlésre kerülnek;
 • nyertesek adatai esetében az sorsolási jegyzőkönyvön/átvételi elismervényen szereplő adatok a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a sorsolás/ átvételt követő 8. év végén törlésre kerülnek;
 • abban az esetben, ha az adatkezelő az érintett magatartása miatt az érintettel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, az adatokat az igény elévüléséig kezeli.

Kapcsolatfelvétel

Ügyfélszolgálatra érkező telefonbeszélgetések nem kerülnek rögzítésre

Kapcsolatfelvétel és panaszkezelés írásban

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van,

kapcsolattartási emali címünkön (info@beeyourself.hu) vegye fel velünk a kapcsolatot.
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a Bee Yourself-el, a fogyasztói igények elintézése, a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, az Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdése.
A kezelt adatok köre: az érintett által megadott személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: amennyiben írásban, vagy e-mailen lép kapcsolatba velünk, a megkeresést, valamint a választ a válaszadástól számított 5. év végéig őrizzük meg. Amennyiben a szóbeli kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül, a Bee Yourself a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt a válasz másolatával együtt a válaszadástól számított 5. év végéig megőrzi az Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdés alapján.

Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek, egyéb információk

Az Ön jogai

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Bee Yourself által kezelt személyes adatai tekintetében

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A Bee Yourself indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben Ön nem ért egyet a dm válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy a Bee Yourself-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás a GDPR 15. cikke alapján többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Bee Yourself közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Bee Yourself indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Bee Yourself indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség;
 • ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ha a személyes adatokat a Bee Yourself jogellenesen kezelte;
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot a Bee Yourself nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (I.) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (II.) a személyes adatok kezelését előíró jogi kötelezettség teljesítése céljából; (III.) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Bee Yourself korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Bee Yourself ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Bee Yourself-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Bee Yourself előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek

Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet a Bee Yourself válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Ön személyiségi jogai megsértése esetén pert indíthat a Budapest Környéki Törvényszéken, vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéken (további információ: https://birosag.hu/torvenyszekek).

 Automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is

A Bee Yourself az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

 Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Bee Yourself a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Jelen Tájékoztatót a Bee Yourself bármikor jogosult megváltoztatni.

 

 

Kosár
 • Nincs termék a kosárban